Privacyverklaring

Jouw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk en op onze website.

Het team van Knooppunt Leefstijl & Bewegen, hoofdlocatie Kruisstraat 3, 5991 EM Baarlo, hecht veel waarde aan jouw privacy. Via deze verklaring wijzen wij je op je rechten en de wijze waarop wij omgaan met je gegevens.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

Als gezondheidscentrum zijn wij genoodzaakt om gegevens van jou te verwerken voor de juiste behandeling en om volgende de wettelijke eis (WGBO). Wij vragen daarom om je persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, emailadres, telefoonnummer) om je te kunnen identificeren en contact met je op te kunnen nemen.

Daarnaast vragen wij ook om je medische gegevens (huisarts, zorgverzekeraar en polis, je medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee je nu naar de therapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen van eventuele testen). Deze gegevens gebruiken wij voor het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose en voor het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met je huisarts/specialist/verwijzer/een andere collega.

De plichten van de praktijk

Knooppunt Leefstijl & Bewegen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Knooppunt Centrum voor Gezondheid hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

De gegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen via jou, je zorgverzekeraar, je huisarts/specialist/verwijzer en eventueel een werkgever/arbodienst/UWV/schadeverzekeraar/intermediair. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jou of je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Je rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor).

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Knooppunt Leefstijl & Bewegen hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens jou uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van je dossier

Als je een nieuwe therapeut kiest, is het belangrijk dat je nieuwe therapeut op de hoogte is van je (medische) geschiedenis. Je (medische) geschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude therapeut het dossier overdraagt aan je nieuwe therapeut. De oude therapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat je jouw oude therapeut hebt gevraagd het dossier over te dragen aan je nieuwe therapeut.

Je dossier wordt dan door jouw therapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in je dossier en op een kopie van je dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe therapeut worden overgedragen. Beide therapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Samenwerking met externe partijen

Voor de juiste verwerking van je gegevens werken wij samen met externe partijen, namelijk:

 • Je zorgverzekeraar; Je zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel)gegevens opvragen.
 • Health Care Auditing (HCA); Onze kwaliteit wordt getoetst door middel van audits vanuit het HCA en interne audits door collega fysiotherapeuten binnen onze praktijk.
 • SpotOnMedics; Het Elektronisch Patiëntendossier dat wij gebruiken voor het verwerken van je gegevens. Het pakket dat wij gebruiken voor het beheren van afspraken en de financiële afhandeling.
 • Qualiview of QDNA; Het klantenbeoordelingssysteem dat je een kwaliteitsvragenlijst kan sturen.
 • Landelijke Database Keurmerk, FysioTopics en Wittemeer Ketendatabase; In deze databases worden geanonimiseerd behandelgegevens van praktijken over heel Nederland met elkaar vergeleken.

Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst, en worden jouw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Knooppunt Leefstijl & Bewegen streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheerprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft je privacy gewaarborgd. Voor zover benodigd, is de persoonsgegevensverwerking door Knooppunt Leefstijl & Bewegen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Opslaan persoonlijke gegevens online

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons vertelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als je besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met je te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld en wordt beveiligd. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Jouw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van het door jou aangevraagde product of dienst en communicatie daarover met jou, ter beantwoording van jouw vraag en/of voor het voldoen aan een behandelverzoek en communicatie daarover met jou. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven.

IP-adressen en cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door jou ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat je jouw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van je browser wordt het cookie verwijderd.

Op de website maken wij gebruik van Google Analytics-cookies. Binnen Google Analytics hebben wij hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten en alle functies bij ‘gegevens delen’ uitgezet. Verder hebben wij het IP-adres anoniem gemaakt door het laatste gedeelte van het IP-adres te verwijderen, voordat de gegevens worden opgeslagen.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Knooppunt Leefstijl & Bewegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier nieuwsbrief op de homepage van onze website. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Knooppunt Leefstijl & Bewegen de volgende persoonsgegevens: je naam en e-mailadres vragen. Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Je persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is. In elke nieuwsbrief bevindt zich een afmeldlink zodat je je ten alle tijden kunt uitschrijven.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Knooppunt Leefstijl & Bewegen draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Klachten melden

Wanneer je een klacht hebt over het gebruik van je gegevens dan kun je altijd contact met ons opnemen. Sandra Leus is hiervoor onze contactpersoon, zij is te bereiken via info@knooppunt-centrum.nl of 077 3030 690. Komen we er samen niet uit? Dan heb je het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Knooppunt Leefstijl & Bewegen neemt je privacy uiterst serieus en zal er daarom ook voor zorgen dat jouw gegevens met vertrouwen worden behandeld.